Secara medis, tidak ada batas umur berapa yang boleh dikhitan. Usia khitan pun dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Di Arab […]